ឈ្នះទូរស័ព្ទ OPPO A5 និង លុយ ១,០០០,០០០ រៀល ជាច្រើនរង្វាន់ រៀងរាល់ខែពី លី ហួរ វេរលុយ

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) បានសហការណ៍ជាមួយ ធនាគារ អេស៊ីលីដា កាលពីថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩ លើសេវាកម្ម ដាក់ប្រាក់

សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសាលារៀនវេស្ទើននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារមកវិញភ្លាមៗ រាល់ការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ

ឥឡូវនេះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅសាលារៀនវេស្ទើនអន្តរជាតិនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់៥ដុល្លារមកវិញភ្លាមៗរាល់ការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមរយៈភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ ទូទាំងប្រទេស