ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន និង លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់

រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ - ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ

លី ហួរ វេរលុយ និងធនាគារ ស្ថាបនា សហការលើសេវាផ្ទេរប្រាក់

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩- លី ហួរ ផេប៉្រូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) ជាក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ប្រាក់

លី ហួរ វេរលុយ សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Merchantrade Asia Sdn Bhd ផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ប្រាក់ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទ្វេដង និងទំនុកចិត្តទ្វេដង បានចុះ

លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) និង ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ប្រកាសជាផ្លូវការភាពជាដៃគូផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ប្រាក់ទូទាំប្រទេស

លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ប្រាក់ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទ្វេដង និងទំនុកចិត្តទ្វេដង

លី ហួរ វេរលុយ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារសាខមប៊ែង

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី(លី ហួរ វេរលុយ) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ប្រាក់ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទ្វេដង និង ទំនុកចិត្តទ្វេដង បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារសាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។